Történet


 

„... az Úr házában lesz otthonom örök időkön át.” (Zs 23,6)

                              

KRISZTUS ÚTJÁN, SZENT DOMONKOSSAL

 

A domonkosok jelenléte Debrecenben a középkorban

 

A domonkos szerzetesek már a XIII. században érkeztek Debrecenbe. Szent Domonkos rendjének a bolognai II. nagykáptalanja után (1221) a rend elhatározásából térítő szerzeteseket küldtek Magyarországra és az innen keletebbre lévő területekre a kunok és a mongolok térítésére. Több kolostort alapítottak Magyarországon. A debrecenit talán 1226-ban alapították, mely valószínűleg a mai Református Kollégium helyén állt. Templomuk a Szent András templom volt, erre épült rá a mai református Nagytemplom.

A domonkosok alapították az első iskolát városunkban. A domonkosok 1326 után távoztak a városból, kolostorukat a ferences szerzetesek vették át, akik valószínűleg 1322-1552-ig, majd 1715-1758-ig tevékenykedtek a városban a harmadik visszatérésük előtt. A domonkosok debreceni középkori jelenlétének és távozásuknak körülményei máig tisztázatlanok a feljegyzések pontatlansága és hiányossága miatt.

 

A domonkosok első visszatelepülése

 

A domonkosok és a ferencesek 1942-ben telepedtek vissza Debrecenbe, és önálló plébániát is kaptak tevékenységükhöz: a város egyetlen plébániájából, a Szent Anna plébániából lett akkor leválasztva a Szent István-templom és plébánia a ferences atyák vezetésével, valamint a Szent László-templom és plébánia a domonkos szerzetesek irányításával, melyhez Józsát is hozzácsatolták. P. Badalik Bertalan, az 1938-ban az ausztriai tartománytól elszakadt önálló tartomány első tartományfőnöke, 1934-től, hivatalba lépésétől maga is állandóan szorgalmazta a tárgyalások felvételét

1942. július 4-én a nagyváradi püspökségen tartott értekezleten, P. Schrotty Pál ferences tartományfőnök és P. Badalik Bertalan domonkos tartományfőnök jelenlétében elvileg megállapodtak a letelepülés feltételeiben. A letelepüléshez a legfőbb engedélyt augusztus 16-án írta alá a rend legfelsőbb elöljárója, és a Szentszék hozzájárulása augusztus 22-én lett szignálva. Szeptember 26-án P. Juhász László megkapta a tartományfőnöktől a házfőnök-plébánosi kinevezést. A házba került P. Deli Antonin plébánosi és P. Hidas Vilmos segédlelkészi minőségben, segítő testvérnek pedig fr. Mátay Pál lett kijelölve.

A két új plébániára kinevezett domonkos és ferences atyák beiktatása 1942. október 11-én, a Szent Anna-templomban a vasárnapi szentmisén történt ünnepélyes keretek közt.

November 5-én fogtak hozzá a domonkosok a ház építéséhez, s 1943. január 7-én dr. Bánáss László prépost felszentelte a zárdát, melyben egy szoba-kápolnát rendeztek be.

Ekkor költözhettek be véglegesen a Füredi útra a domonkosok atyák. 1943. március 14-én dr. Lindenberger János apostoli kormányzó megáldotta a megnagyobbított kápolnát.

 

Ez időben érkezett a rendházba a negyedik szerzetes, P. Huszka Bertrand, aki főleg a klinikákon és az Auguszta szanatóriumban teljesített szolgálatot.

A Szent László-templomban kezdetektől vasárnap és hétköznap 4-4 szentmise volt, s vasár-és ünnepnapokon a józsai filiát is ellátta. Ezenkívül havonta egyszer a régi téglavetőbeli, a nagyhegyesi, a kösülyszegi és a macsi kisegítő kápolnában voltak szentmisék.

1944 tavaszától a plébános P. dr. Sütő Albert lett. 1944 október első vasárnapján, a Rózsafüzér Királynője ünnepén alakult meg hivatalosan a Rózsafüzér Társulat, melybe már egy éve gyűjtötték a tagokat.

1946-ban telket vásároltak a Bem tér (akkori Magoss György tér) és a Hadházi utca sarkán, ahol 1947-ben elkezdték egy monumentális templom, kolostor és kultúrház építését. A munkálatokat 1948. szeptemberében kormányrendeletre abba kellett hagyni. 1950-ben az Elnöki Tanács rendelete alapján a domonkos rend működése is megszűnt, a plébánia az egyházmegyéhez került.

 

A plébánia egyházmegyei vezetése

 

1950-1990-ig egyházmegyés plébániaként működött a Szent László plébánia. Plébánosai voltak:Bodnár János, Virágh János, dr. Balogh Imre, dr. Regős Gyula, Marosi János, mint plébánosi jogkörrel rendelkező adminisztrátor.

Az 1980-as évekre felépült az Újkert és a Vénkert lakótelep, melyek egyenként is kisvárosnyi lakossal rendelkeznek. Az addigi kápolna korszerűtlenné vált, s Regős Gyula plébános és Marosi János atya, plébániai adminisztrátor – Kálmán Ernő mérnök tervei alapján, Zsuga Miklós építész kivitelezésében – felépítette a mai templomot. Alapkövét 1982. március 28-án tették le, és 1983. június 26-án dr. Udvardy József Szeged-Csanádi megyéspüspök szentelte fel.

 

A domonkosok második visszatérése

 

A domonkosok második visszatérése csendben történt. 1989 nyarán az Elnöki Tanács visszavonta az 1950-ben kiadott rendeletet, s ezután újra működhettek a szerzetesrendek. A Domonkos-rend dr. Dóczy Zsigmond OP vezetésével kezdett működése megszervezéséhez. Végül a budapesti Thököly úti, a soproni és a debreceni rendházat sikerült újra felállítani.

A domonkosok 1990. szeptember 1-jén tértek vissza Debrecenbe. Az új plébániaépületet rendházzá alakították, s ők fejezték be 1992-ben a belső munkálatokat.

A Domonkos-rend magyarországi provinciájában kevés szerzetes működött. Ezért elhatározás született, hogy a lengyel domonkos tartományból érkeznek ide szerzetesek misszióba. Az elsők, Jacek Górski és Ireneus Wysokiński 1993 augusztusában érkeztek Debrecenbe. Őket követték Magyarországra Joseph Puciłowsky és Andrzej Kostecki szerzetesek.

Az 1970-es években épült ki az Újkert és a Sestakert, mely együttesen Debrecen egyik legnagyobb lakótelepe, s mely a Szent László plébánia lelkipásztori területéhez tartozott. Szükségessé vált ott egy új templom építése. A Domonkos-rend a várostól 99 éves használatra telket kapott a Borbíró téren s ott ők és az Élő Víz Forrás alapítvány rakta le a templom alapjait. Az alapkövet 1994. december 10-én, a Szeplőtlen Fogantatás ünnepéhez kapcsolódóan, Bosák Nándor megyéspüspök helyezte el Dr. Dóczy Zsigmond OP tartományfőnök jelenlétében. A Megtestesülés-templom patrónája a Boldogságos Szűz Mária, búcsúnapja március 25-e. Anyagi nehézségek miatt 1996. őszén a Domonkos-rend a már elkészült templomalapot átadta az egyházmegyének. A templomot Bosák Nándor megyéspüspök szentelte fel 2000. augusztus 19-én. Az alapkőletételtől eltelt hat évben a közeli Békessy Béla Általános Iskolában volt rendszeresen vasárnaponként szentmise, melyet a domonkos atyák tartottak. 2000. december 1-jétől Felföldi László püspöki titkár templomlelkészi kinevezést kapott a Megtestesülés-templomba. A kialakult gyakorlat szerint ő a péntek-szombat-vasárnapi szentmiséket celebrálta, a többi napon a domonkos szerzetesek miséztek ott is. 2004 januárjában szétvált a képviselő-testület, majd 2006. augusztus 1-től leválasztották az új plébánia lelkipásztori területét a Szent László Plébániáról.

A domonkosok által 1946-ban elkezdett templomépítés munkálatai 1948-ban szükségszerűen leálltak. Az eltelt évtizedek alatt a már meglévő falakat széthordták vagy beépítették, csak az alapok maradtak meg a Bem tér 20-21. szám alatt. 2003-ban a telek és a rajta lévő lakóház eladásra került. A befolyó pénzből 2004-ben a Szent László Plébánia Füredi úti telkén, a jelenlegi templom mellett, közösségi- és rendház építése kezdődött. Az összeg egy részét a Megtestesülés-templomhoz tartozó plébánia épületének építésére fordította a püspökség.

A Szent László Plébánia területén lévő közösségi- és rendház egy részét, mely az újonnan alapított II. János Pál Intézetet is magába foglalja, 2007. június 24-én, majd az elkészült rendházat 2010. június 27-én áldotta meg Bosák Nándor püspök atya.

A plébánia a debreceni klinikán valamint a Pallagi úti Szociális Otthonban és a Vakok Intézetében kórházlelkészi szolgálatot végez. Kéthetente kihelyezett szentmisét, a köztes héten pedig igeliturgiát is tartanak a klinika területén. 1996-97-ig Nagymacs is a plébánia misézőhelye volt. A domonkos plébánia látta el a római katolikus egyetemi lelkészi szolgálatot a 2006/07-es tanév végéig.

A Szent László-egyházközség Domonkos-rendi plébánosai 1990-től kezdődően Szakács Rajmund, Mészáros Domonkos, Antalóczi Márton, Dióssi Kornél, Górski Jacek és Barna Máté vikárius, Köbli Tamás  voltak, s jelenleg Górski Jacek domonkos szerzetes vezeti a plébániát. Templomunkban szolgáltak még: Ireneus Wysokiński, Andrzej Kostecki, dr. Szabó Bertalan, s jelenleg Major Pius, Bejczi Tibor és dr. Leszkovszki Pál domonkos atyák.